نازل به خروج سریع گاز، دوده و غبار کمک می‌کند؛ از برگشت پلیسه به داخل هد جلوگیری کرده و محافظ مناسبی برای لنز لیزر است.