لنز دستگاه لیزر

لنز دستگاه لیزر

لنز دستگاه لیزر

لنز دستگاه لیزر، یکی از مهم‌ترین قطعات یدکی دستگاه لیزر است که وظیفه متمرکز کردن پرتوی خروجی از تیوب و یا سورس دستگاه لیزر را در یک نقط بر عهده دارد.

در دستگاه co2 غیر فلزات، اشعه لیزر پس از خروج از تیوب لیزر و برخورد به آینه‌ها توسط لنز روی سطوح کار متمرکز می‌شود.

در دستگاه فایبر فلزات، با خروج پرتو لیزر از فیبر نوری و عبور از لنزهای collimating و focusing باعث متمرکز شدن روی سطح کار و در نتیجه عملیات برش انجام می‌شود.

1

لنز لیزر CO2 غیرفلزات

1

لنز لیزر فایبر مارکینگ

1

لنز لیزر فایبر برش فلزات