حجم آبی که قابل انتقال است در هر دقیقه حدود 10 تا 13 لیتر و توانش حدود 2 کیلو وات است.