در دستگاه‌های لیزر، اندازه‌گیری و تنظیم حرکت و موقعیت قرارگیری پرتو لیزر از وظایف این قطعه است.