Skip to content

آشنایی با پارامترهای جوش لیزری

آموزش

امروزه علاوه بر دستگاه های برش و حک لیزری، دستگاه دیگری به نام دستگاه جوش لیزر در صنایع مختلف کاربرد دارد؛ بنابراین نیاز است تا با تنظیمات و پارامترهای گوناگون این دستگاه آشنا شوید.
پارامترهای جدول اول فقط برای مرجع هستند و تغییرات پارامتر عمدتاً بر اساس قدرت لیزر، روش جوشکاری متریال‌ها و عرض جوش تنظیم می‌شود.
نکته: هرچه صفحه ی جوشکاری نازک‌تر باشد، قدرت کمتر خواهد بود و در شرایط عادی و حالت خط، پارامترهای کنترل هد لیزر برای جوشکاری گوشه خارجی، جوش مورب مناسب‌تر است و نوع O اساساً برای اکثر جوشکاری‌ها مناسب است.

جدول پارامترهای جوش لیزری (حالت خطی)

شمارهمتریالروش‌ها و متریال‌های جوشکاریپارامترهای حالت خطینمونه
کنترل لیزرکنترل موتور
توان (وات)فرکانس
(هرتز)
چرخه
کار
حالت کارکردفرکانس
(هرتز)
طول
(میلی‌متر)
1آهن0.5 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
300W
3000-500060-80%line12-221.2-1.81
20.5 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
300W
3000-500060-80%line12-221.2-1.82
30.5 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
300W
3000-500060-80%line12-221.6-2.83
40.5 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
300W
3000-500060-80%line12-221.6-2.84
51 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
450W
3000-5000100%line8-161.2-1.85
61 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
450W
3000-5000100%line8-161.2-1.86
71 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
450W
3000-5000100%line8-161.6-2.87
81 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
450W
3000-5000100%line8-161.6-2.88
90.5 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
700W
3000-5000100%line8-161.2-1.89
102 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
700W
3000-5000100%line8-161.2-1.810
112 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
700W
3000-5000100%line8-161.6-2.811
122 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
700W
3000-5000100%line8-161.6-2.812
134 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
1300W
3000-5000100%line8-161.6-2.813
144 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
1300W
3000-5000100%line8-161.6-2.814
15آلومینیوم1 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
700W
3000-5000100%line4-120.8-1.815
161 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
700W
3000-5000100%line4-121.6-2.816
171 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
700W
3000-5000100%line4-121.6-2.817
182 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
1200W
3000-5000100%line4-121.2-1.818
192 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
1200W
3000-5000100%line4-121.6-2.819
202 میلیمتر جوشکاری موربحدود
1200W
3000-5000100%line4-121.6-2.820
21سزیم1 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
450W
3000-5000100%line8-161.2-221
221 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
450W
3000-5000100%line8-161.6-2.822
231 میلیمتر جوشکاری موربحدود
450W
3000-5000100%line4-161.6-2.823
241 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
450W
3000-5000100%line8-161.6-2.824
252 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
700W
3000-5000100%line8-161.2-225
262 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
700W
3000-5000100%line8-161.6-2.826
272 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
700W
3000-5000100%line8-161.6-2.827
284 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
1200W
3000-5000100%line8-161.2-228
29جوشکاری گوشه (خارجی)حدود
1200W
3000-5000100%line8-161.6-2.829
304 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
1200W
3000-5000100%line8-161.6-2.830

نکته:

  • پهنای نوسان گالوانومتر را با توجه به عرض جوش صفحه مورد نظر تنظیم کنید.
  • مصرف انرژی لیزر متناسب با ضخامت صفحه است، هرچه صفحه ضخیم تر باشد، قدرت لیزر بیشتر است و بالعکس.
  • پارامترهای صفحات نازک کمتر از 1.0 متفاوت است و پارامترهای چرخه کار لیزر با توجه به درجات مختلف صفحه نازک تغییر می‌کند که عمدتا بر توانایی نفوذ جوش صفحات نازک تاثیر می‌گذارد.
  • حالت خط برای اکثر جوشکاری‌ها، مانند جوشکاری مورب و جوشکاری مسطح مناسب است.
  • فرکانس تفنگ جوشکاری در محدوده 4-20 است و توان استفاده از صفحات مختلف را می‌توان کمی تنظیم کرد.
  • حالت جوشکاری O-mode معمولا برای انواع جوشکاری مناسب هستند که باعث می‌شود متریال‌ها کاملاً ذوب شده و جوشکاری بهتر و پایدارتر از حالت خطی باشد؛ بنابراین این روش نیازمندی‌های بالاتری برای قدرت لیزر دارند.

بیشتر بخوانید: آشنایی با فیدر سیم جوش لیزری

جدول پارامترهای جوش لیزری (حالت O)

شمارهمتریالروش‌ها و متریال‌های جوشکاریپارامترهای حالت Oنمونه
کنترل لیزرکنترل موتور
توان (وات)فرکانس
(هرتز)
چرخه
کار
حالت کارکردفرکانس
(هرتز)
طول
(میلی‌متر)
1آهن0.5 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
350W
3000-500060-80%O12-220.8-1.831
20.5 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
350W
3000-500060-80%O12-220.8-1.832
30.5 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
350W
3000-500060-80%O12-221.4-2.833
40.5 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
350W
3000-500060-80%O12-221.4-2.834
51 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
500W
3000-5000100%O8-160.8-1.835
61 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
500W
3000-5000200%O8-160.8-1.836
71 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
500W
3000-5000300%O8-161.4-2.837
81 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
500W
3000-5000400%O8-161.4-2.838
92 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
750W
3000-5000500%O8-160.8-1.839
102 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
750W
3000-5000600%O8-160.8-1.840
112 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
750W
3000-5000700%O8-161.4-2.841
122 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
750W
3000-5000800%O8-161.4-2.842
134 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
1350W
3000-5000900%O8-161.4-2.843
144 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
1350W
3000-50001000%O8-161.4-2.844
15آلومینیوم1 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
750W
3000-50001100%O4-120.8-1.845
161 میلیمتر
جوشکاری مورب
حدود
750W
3000-50001200%O4-121.4-2.846
171 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
750W
3000-50001300%O4-121.4-2.847
182 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
1300W
3000-50001400%O4-120.8-1.848
192 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
1300W
3000-50001500%O4-121.4-2.849
202 میلیمتر جوشکاری موربحدود
1300W
3000-50001600%O4-121.4-2.850
21سزیم1 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
500W
3000-5000100%O8-161.2-251
221 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
500W
3000-5000100%O8-161.6-2.852
231 میلیمتر جوشکاری موربحدود
500W
3000-5000100%O4-161.6-2.853
241 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
500W
3000-5000100%O8-161.6-2.854
252 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
750W
3000-5000100%O8-161.2-255
262 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
750W
3000-5000100%O8-161.6-2.856
272 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
750W
3000-5000100%O8-161.6-2.857
284 میلیمتر
جوشکاری گوشه (داخلی)
حدود
1250W
3000-5000100%O8-161.2-258
294 میلیمتر
جوشکاری گوشه (خارجی)
حدود
1250W
3000-5000100%O8-161.6-2.859
304 میلیمتر
جوشکاری تخت
حدود
1250W
3000-5000100%O8-161.6-2.860