EN | FA

1400/02/29

نمونه برش دستگاه لیزر فلز بر co2

در این ویدئو، نمونه برش لیزری را با استفاده از دستگاه لیزر فلز بر co2 مشاهده کنید.

بیشتر

ویدئوهای مرتبط

1401/10/28

تنظیمات سرعت و شتاب در دستگاه لیزر با مین برد RD

 
جدول مقایسه خالی است