Skip to content

لطفا بگویید چگونه باید تنظیمات مربوط به پالس و درایور را بررسی کنم؟

آموزش

همان گونه که در توضیحات قبل هم پاسخ داده شده بود باید نسبت ابعاد کاری که ارسال می گردد نسبت به کاری که دستگاه انجام می دهد را با هم مقایسه کرد سایر تناسب پالس ها توسط کارشناس باید تعیین گردد.

ارسال دیدگاه

captcha