Skip to content

طرح شب خواب های 3D با چه نرم افزاری طراحی می شوند؟ آیا فیلم آموزشی در این مورد موجود می باشد. با تشکر.

آموزش

با نرم افزار هایی مثل 3DMAX یا ACAD طراحی می شوند. در حال حاضر فایل آموزشی در این زمینه نداریم

ارسال دیدگاه

captcha