Skip to content

طراحی خطوط خط چین در برنامه لیزر پیوسته میشن. چرا؟

آموزش

سلام قبل از خروجی نهایی داخل کرل یا نرم افزار طراحی دیگر از فاصله بین خطوط مطمئن شوید و نوع خروجی خود را درست انتخاب کنید dxf یا ai چک شود.

ارسال دیدگاه

captcha