Skip to content

سیستم تنظیم برای مقادیر 98 برای توان بالا و دو برای توان پایین روی دستگاه لیزر را توضیح دهید. تشکر از لطف شما

آموزش

در دستگاه لیزر می توانید محدودیت حداقل و حداکثر توان را تعیین کنید حداقل توان خروجی برای لیزر CO2  دو درصد و بیشترین توان خروجی 98 درصد حساب می شود.

ارسال دیدگاه

captcha