Skip to content

سلام. لطفا در مورد روش تعویض آب چیلر لیزر بطوری که تیوب لیزر هواگیری شود راهنمایی بفرمایید.

آموزش

سلام آب چیلر هر ۶ ماه یکبار باید تعویض گردد. و بعد از تعویض آب چیلر باید داخل تیوب لیزر از طریق فشردن لوله های آب و حرکت تیوب دستگاه لیزر هواگیری شود.