Skip to content

سلام. لطفا بفرمایید برنامه محاسبه زمان برش در لیزر 90 130 در کدام قسمت برنامه قرار دارد؟

آموزش

سلام در قسمت بالا و تصویر با مانیتور با نام preview می باشد.