Skip to content

دستگاه لیزر 1390 دارم که min power و max power در داخل دستگاه روی 98% تنظیم شده آیا باید غیر این که تنظیمات در نرم افزار تنظیم میشه باید این اعداد را با توجه به کارهای مختلف تغییر داد یا این که باید ثابت باشه ؟

آموزش

حداقل و حداكثر توان به این صورت كه میفرمایید مربوط به مدل مین برد شركت آردی می باشد و هر كارخانه ای ممكن است آن را روی دستگاه نصب نماید ولی به صورت كلی معمولا مقادیر ٩٨ برای حداكثر و ٢ برای حداقل در سیستم تنظیم می گردد. این پارامترهای برای تنظیمات كلی هستند و هیچ گاه نیاز نیست شما آنها را برای كار خاصی تغییر دهید زیرا كه نسبت درصد تنظیم شده برای توان در نرم افزار در این مقدار ضرب خواهد شد و در صورت تغییر كردن ، ذهن اپراتور را منحرف خواهد كرد و موجب بروز خطا می شود .