Skip to content

دستگاه لیزرمون سوت میزنه و برق تیوپ قطع و وصل میشه؟

آموزش

سلام مشکل از خوردن تیم آینه شدن در system setting نرم افزار می باشد می باشد.