Skip to content

در یک مربع به ابعاد 1 میلی متر در یک میلی متر حداکثر چند کاراکتر را می توان با لیزر حک کرد؟

آموزش

ارسال دیدگاه

captcha