Skip to content

در یک مربع به ابعاد 1 میلی متر در یک میلی متر حداکثر چند کاراکتر را می توان با لیزر حک کرد؟

آموزش

کاملا وابسته به نوع کاراکتر و جنس متریال است.

 

صفحات پیشنهادی:

عدسی های لیزر