Skip to content

در دستگاه لیزر من نقطه شروع به نقطه پایان نمیرسه. علت چیه؟

آموزش

باید از كنترل تنظیمات و ابعاد شروع كنید.