Skip to content

برای آوردن طرح روی نرم افزار دستگاه باید چکار کرد؟ من هر کاری می کنم فقط عکس اش میاد طرحی که تو کورل هست نمیاد . ممنون

آموزش

اگر فایل طرح dxf باشد با import كردن طرح مشكل بر طرف میشه.