Skip to content

اندازه بسیاری ازطرح های سایت غیر واقعی است؟ چرا و چه بایدکرد؟

آموزش

نسبت ابعاد درست است ولی سایز باید توسط کاربر تعیین گردد که مشکل خاصی هم نیست.