Skip to content

آیا دستگاه توان فریم گرفتن دقیق شکل را داره؟ یعنی فریم گرفتن به شکل مستطیل نباشه و دایره به شکل دایره فریم گرفته بشه.

آموزش

سلام میتوان از گزینه pin استفاده کرد که مسیرهای برش نمایش داده شود، البته محدود به المان های کادر بیرونی نمی شود.