Skip to content

آیا دستگاه برش لیزری چوب برای بدن ضرر دارد؟ چه نکات ایمنی رو پیشنهاد می کنید؟

آموزش

دستگاه های لیزر CO2 تنها عضوی از بدن رو كه تهدید میكند چشم است. اثر این لیزر بر روی چشم ها در كوتاه مدت مشهود نیست و حس نمی شود اما در طی مدت ٨ تا ١٠ سال موجب بیماری آب مروارید می شود .
پس باید در زمانی كه دستگاه لیزر كار می كند به طور مستقیم به اشعه لیزر نگاه مستقیم نكرد.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه برش لیزری چوب