1 اطلاعات فردی
2 اطلاعات فنی برقی
3 شناخت ابزارهای برقی
4 شناخت وسایل اندازه گیری
5 اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6 آشنایی با ابزار ولتی
7 آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8 ارسال رزومه
    • اطلاعات فردی